Hoppa till sidans innehåll

Policy


POLICY för Craftstaden IBK Oskarshamn
2021-04-18

 

Craftstaden IBK Oskarshamn:s policy finns till för att visa vad Craftstaden IBK Oskarshamn står för.

All verksamhet och alla beslut som tas i Craftstaden IBK Oskarshamn ska bedrivas och tas i enlighet med denna policy. Om policyn inte följs kommer Craftstaden IBK Oskarshamn att vidta lämpliga åtgärder.

 

Finns även att ladda ner i pdf här.

  

Craftstaden IBK Oskarshamnpolicy är baserad på ”Innebandyn vill – riktlinjer & värderingar”, Riksidrottsförbundets policydokument samt föreningens egna värderingar.

 

Devis som vi följer:

 

VI SÄTTER LAGET FRAMFÖR JAGET

VI GER ALLTID ALLT

VI FÖLJER MATCHPLANEN

VI FOKUSERAR BARA PÅ DET VI KAN PÅVERKA

 

Policyn är uppdelad enligt följande:

Den första delen är gemensamma riktlinjer för samtliga verksamma i Craftstaden IBK. 

 Den andra delen för alla barn och ungdomar upp till 16 år.  

Den tredje delen gäller för ledare. 

Den fjärde delen gäller för föräldrar 

Den femte delen handlar om Craftstaden IBK Oskarshamn handbok.  

 

GEMENSAMMA RIKTLINJER

 

Denna första del är riktlinjer som samtliga som på ett eller annat sätt är verksamma i Craftstaden IBK Oskarshamnska rätta sig efter.

 

 • Craftstaden IBK Oskarshamn verkar för att följa idrottens grundidé om demokrati och respekt för människors lika värde.
 • Craftstaden IBK Oskarshamn verkar för mångfald och inkludering i en jämställd idrott, där målet är att flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt ska dela inflytande och ansvar på alla nivåer och inom alla områden.
 • Craftstaden IBK Oskarshamn har som målsättning att verka för stöd och inkludering av Parasport-innebandy.
 • Craftstaden IBK Oskarshamn har som övergripande målsättning att bedriva innebandy som på alla nivåer stimulerar och utvecklar individer positivt såväl psykiskt som fysiskt som socialt och kulturellt.
 • Som verksam i Craftstaden IBK Oskarshamn verkar du för föreningens bästa. Klubben är alltid viktigast och den går före det egna laget.
 • När du bär Craftstaden IBK Oskarshamns kläder är du i alla sammanhang en representant för föreningen, och bör vara en god förebild för andra.
 • Samtliga ledare i Craftstaden IBK Oskarshamn ska uppträda föredömligt mot domare, andra ledare, spelare och övriga funktionärer.
 • Samtliga ledare i Craftstaden IBK Oskarshamn har till uppgift att utbilda/förbereda ungdomarna för att bli seniorspelare. Samtliga som på något sätt representerar Craftstaden IBK Oskarshamn måsta förankra med styrelsen/kansliet innan man gör någon aktivitet med laget eller kontaktar företag för att t.ex. få priser till en aktivitet.

 

BARN- OCH UNGDOM

 

Målsättningen för ungdomsverksamheten är att kunna behålla så många spelare som möjligt upp till 16 års ålder för att ge alla en chans att utvecklas i sin takt. Klubben har också ett övergripande mål att varje år generera minst 1-2 spelare till A-lagen samt att ge de ungdomar som spelar innebandy en gedigen idrottslig utbildning och fostran.

 

Barn och ungdomar delas inom Craftstaden IBK Oskarshamn upp i åldersspannen

 • barn t.o.m. 11 år
 • barn och ungdomar 12 till 16 år

 

Följande punkter gäller samtliga barn och ungdomar i föreningen.

 

I Craftstaden IBK Oskarshamn ska…

 • lek, kamratskap och social gemenskap prioriteras, utan att tävlingsmomentets naturliga del försvinner.
 • alla barn och ungdomar ges chans att vara med och även få möjligheten att till viss del bli delaktiga i utformningen av verksamheten.
 • verksamheten ge trygghet och stimulera barn och ungdomar till att ta initiativ och ansvar för sig själva och för andra.
 • föreningen och dess ledare verka för att skapa ett livslångt intresse för idrott och motion, samt betona vikten av att vara aktiv inom många idrotter.
 • framgång vara att göra sitt bästa.

 

BARN T.O.M. 11 ÅR

 • Innebandy får inte bli ett forum för utslagning och toppning, en strävan är
    att alla spelar lika mycket vid matcher.
 • Innebandy ska vara lekfull, där tävlingsmomentet är en naturlig del, men vid tävling och träning ska resultaten ges mindre uppmärksamhet.

 

BARN OCH UNGDOMAR 12 TILL 16 ÅR

 • Innebandy för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till personlig och idrottslig utveckling utifrån individens förutsättningar.
 • Ett utbyte mellan åldersgrupper, i första hand för träning, bör främjas för att öka utvecklingen av individen både socialt och idrottsligt. Detta bestäms tillsammans av ledarna för de båda lagen. Uppföljning ska ske löpande mellan ledarna.
 • Om man vid match behöver låna spelare tar man kontakt med ledaren för det laget man lånar ifrån, aldrig direkt med spelare. Ledare från det utlånade laget bestämmer vilken spelare som lånas ut.
 • Stressa ej ungdomar med krav på vinst och resultat, utan tona ned vinstens betydelse och skapa trygghet och utrymme för att våga misslyckas.
 • Spelare förväntas delta på lagets träningar och matcher, frånvaro meddelas till ledare i så god tid som möjligt.
 • Deltagande vid träning krävs för matchspel.
 • Vid vissa tillfällen kan toppning förekomma i boxplay och powerplay. Detta skall användas med stor försiktighet och tidigast från 14 års ålder. För ytterligare info se kommentarer under Ledare.

LEDARE

 

Föreningens strävan är att samtliga ungdomslag ska ha minst tre ledare. Under inledningsfasen av den ungdomsutveckling som föreningen genomför rekryteras i första hand ledare ur respektive föräldragrupp. Föreningen har som mål att hålla två-fyra ledarmöten/säsong där ledare träffas för utbildning, erfarenhetsutbyte och information.

 

Tänk på att som ungdomsledare alltid vara ett föredöme, både i ord och i handling!

 

För dig som ledare krävs att du:

 • accepterar och följer klubbens policy och regler
 • går de utbildningar som klubben förespråkar
 • utbildar och förbereder ungdomarna med mål att de ska bli seniorspelare
 • har minst ett föräldramöte per termin
 • tar med laget på några av A-lagens hemmamatcher
 • uppträder på ett föredömligt sätt gentemot spelare, föräldrar, övriga ledare och ungdomar i klubben
 • vid körningar i CIBK:s regi håller hastighetsbegränsningar och kör på ett föredömligt sätt
 • en gång per år lämna utdrag ur belastningsregistret.
 • viktigt att sköta LOK-/ SISU-registreringar för att erhålla lagpeng.

 

Toppning (aktiv coachning)

 • Från 14-års ålder är toppning endast tillåtet vid boxplay eller powerplay.

Om vi avser att göra förändringar under pågående match är det mycket viktigt att detta är kommunicerat innan match till samtliga spelare, annars bör toppning undvikas!

 

UTBILDNING

Målsättning är att de tränare och ledare som arbetar inom ungdomsorganisation skall ha genomgått tränarutbildning enligt svensk innebandys utvecklingsmodell.

Klubben anordnar föreningsdomarutbildning varje år. Från 15 år och uppåt rekommenderar Craftstaden IBK Oskarshamn sina spelare att utbilda sig för att döma ungdomsmatcher.

 

LEDARLICENS

Krav på att alla lag upp till 20 år ska ha minst en utbildad ledare i båset i samband med matcher. För mer information se https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/innebandy/utbildning/

 

FÖRÄLDRAR

 

Samtliga ungdomslag ska, helst innan/i samband med säsongsstart, hålla föräldramöte. Här ges då möjligheten för föreningen att informera om nyheter. Om behov finns (ex. nystartade lag) kan representant från föreningens ungdomsgrupp/styrelse närvara för att svara på frågor från föräldragruppen. Lagets ledare eller lagföräldrar ansvarar själva för bokning av datum genom föreningens kansli.

 

Vi har krav på att alla spelare vars lagtillhörighet är grön, blå och röd serie ska använda skyddsglasögon, se vidare under skyddsglasögon.

 

För dig som förälder vill vi att du:

 • framför kritik och åsikter på ett sakligt och korrekt sätt
 • tar del av klubbens målsättning och policy
 • stöttar ditt barn i såväl med- som motgång
 • hjälper till vid 3-4 halvdagar/säsong för klubbgemensamma aktiviteter
 • tar del av klubbens information
 • hejar på barnen under match, men låter ledarna sköta coachningen
 • vid körningar i CIBK:s regi håller hastighetsbegränsningar och kör på ett föredömligt sätt

 

Tänk på att som förälder alltid vara en god förebild för alla barn och ungdomar, framförallt vid matcher, där domarna många gånger är väldigt unga.

 

HANDBOK

 

KANSLI

Kanslist: Jessica Petersson

Adress: Stengatan 21, 572 55 Oskarshamn

Föreningsnummer: 22471-58

Telefon: 072-452 57 48

E-post: This is a mailto link

Hemsida: www.craftstaden.se

Bankgiro: 5613-6104

 

CUPER/LAGPENG

Craftstaden IBK Oskarshamn uppmanar varje lag att delta i cuper, cupanmälan sker genom ledarna. Kostnader för cuper t.ex. anmälningsavgifter, deltagaravgift, avgift för ledare täcks av lagpengen som är kopplad till varje lag upp till det beloppet som laget förfogar över (ledare kan också välja att varje spelar betalar viss del själva).

Lagpengen betalas ut under förutsättning att:

 • lagets samtliga medlemsavgifter är inbetalda d.v.s. både för spelare och ledare
 • laget fullgjort alla åtagande gentemot klubben som ex försäljning av lotter eller
    andra åtagande som bestämts av klubben
 • vara sargvakt vid seniorlagens matcher och sköta kioskförsäljning vid lagets
    egna matcher
 • närvaro av minst en av lagets ledare vid ledarmöte som klubben kallar till, eventuell
    frånvaro meddelas till ungdomsgruppen i god tid
 • närvarokort, LOK-stöd och SISU-listor, är korrekt förda och inlämnade i rätt tid

 

Om laget, vid förfrågan av lagpeng, inte fullgjort sina förpliktelser kan styrelsen eventuellt göra undantag.

Lagpengens storlek bestäms av styrelsen inför varje säsong, kan ej ackumuleras, och ersätter det s.k. avropet.


FADDERVERKSAMHET

Klubben har en fadderverksamhet, där herrlaget är faddrar för pojklagen och damlaget är faddrar för flicklagen.

Att vara fadder innebär att man kommer till ett eller några av sitt fadderlags träning/ar och är delaktig. På vilket sätt man ska vara delaktig bestämmer man tillsammans med ungdomsledarna för laget. Ungdomsledaren är alltid ansvarig för träningen samt för kontakten med lagets faddrar.


SMÅLANDSLAG
När spelare från CIBK blir uttagna till Smålandslaget betalar föreningen kostnader för förberedelseläger samt SDF-SM. Resor, kläder, uttagningsläger osv får spelaren själv stå för.   


GRÖNA BANDET

Craftstaden IBK Oskarshamn stöttar gröna bandet!
Många av våra nya domare upplever en viss rädsla och osäkerhet under de första åren de dömer. Attityden på planen har blivit tuffare och de nya domarna har en utsatt position. Spelare, ledare och publik granskar och kommenterar deras insatser som om de dömt innebandy under många år, även om det kanske är deras första match någonsin.

Domare som bär ett grönt svettband ska därför behandlas med respekt och uppmuntran istället för nedvärderande och hotfulla kommentarer.

Så din och föreningens uppgift är att hjälpa - inte stjälpa domarna!

DOMARE
Vi är självförsörjande när det gäller att döma ungdomslagen. Våra seniorer dömer fyra matcher var per säsong utan ersättning. Målsättningen är att herrlagen dömer pojklagen och damlagen dömer flicklagen, gäller upp till 15 år.
Övriga föreningsdomare får betalt med 250 kronor per match.

INKÖP
Alla inköp skall, innan inköpet görs, godkännas av styrelsen eller annan av styrelsen utsedd.

KIOSK
Kiosken ska vara öppen på alla matcher. Laget ansvarar för att ha kiosken bemannad. Det ska alltid vara minst 1 vuxen i kiosken. Riktlinjer för skötsel av kiosken finns i en pärm i kiosken. Representationslagens kioskbemanning sköts enligt schema som fastställs inför varje säsong. Har man match i B-hallen bör man informera om att det finns kiosk i A-hallen och/eller ha en vagn med begränsat sortiment.

LEDARKIT
Varje lag skall ha tillgång till:

 • Bollar, 30 st. samt bollbehållare
 • Klubbens information, policy och riktlinjer.
 • Ledartröja till de ledare som coachar laget på matcher och andra tillfällen.
 • En omgång nycklar och kort om detta behövs.
 • Sjukvårdsväska
 • Ledarlicens

MATCHSTÄLL

Grunden för varje lag i seriespel är att de har ett matchställ. Vi påminner om att inget lag äger sitt matchställ utan det är klubbens utrustning.

För poolspelslag/atombollslag kan det vara så att man får dela tröjorna med andra då matcherna oftast är en gång per månad. Det är då viktigt att tröjorna är hela och rena när nästa lag skall använda dom.

När det gäller matchställen är grunden en uppsättning för 20 utespelare, som består av tröja, byxor och strumpor. För varje seriespelande lag ingår max två målvaktsuppsättningar.

Målvaktshjälm, knäskydd, byxa och tröja lånas av klubben upp till och med säsongen man fyller 13 år.

Fr.o.m. säsongen man fyller 14 år bekostar målvakten all sin utrustning själv utom byxa och tröja.

 

MATCHARRANGEMANG
Craftstaden IBK Oskarshamns ungdomslag har, i mån av lag, cirka två gånger per säsong ansvar över representationslagens hemmamatcher. Sargvakter måste vara minst 12 år. Vi rekommenderar att sargvakterna använder skyddsglasögon eftersom de sitter i en utsatt position. Får inte sitta med sin mobiltelefon eller äta under pågående match.

Mer information finns på hemsidan www.craftstaden.se

 

MEDLEMSAVGIFTER
För alla spelare och ledare som är med i föreningens verksamheter är det grundläggande att man är medlem. Detta innebär att man deltar i föreningen med de rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet. Medlemskapet kompletteras med en träningsavgift för dig som spelar i klubben. Denna avgift täcker delvis administrativa kostnader, hallhyra, resor och licenser. De spelare som börjar i Craftstaden IBK Oskarshamn efter juluppehållet betalar medlemsavgiften och halva träningsavgiften.

I och med att man betalar träningsavgift så registreras man också in som spelare med den speciella försäkringen som finns.

Craftstaden IBK Oskarshamns medlemmar är försäkrade i Folksam, hela personnumret krävs för att detta ska vara giltigt.

Craftstaden IBK Oskarshamns medlemmar är olycksfallsförsäkrade när medlemsavgiften är betalad.

Craftstaden IBK Oskarshamn står ej för någon självrisk vid en eventuell olycka som sker med egen bil.

MOBBNING OCH KRÄNKNING
All form av mobbning och kränkning är bannlyst inom Craftstaden IBK Oskarshamns verksamhet. Vid minsta antydan till att mobbning förekommer, så är ledare inom föreningen skyldiga att agera.

Vad är mobbning?
En person är utsatt för mobbning när barn, ungdomar och vuxna oavsett kön utsätts för icke önskvärda handlingar vid ett eller flera tillfällen från en eller flera personer. Om personen utsätts för ständigt återkommande kränkningar från en person eller en grupp så rubriceras det som kränkande särbehandling, detta är en mycket allvarlig händelse om det sker i en idrottsförening där just gemenskapen skall vara det som står i fokus.

Vid misstanke om mobbning skall ledare, tränare och ansvariga agera enligt följande

 • Vi agerar alltid i par vid misstanke om mobbning
 • Vi skapar oss en bild av omfattningen genom att tala med den som är utsatt
 • Vi tar upp vad vi har sett och hört för att tydliggöra policys och följder
 • Talar med han/hon/de som mobbar, en och en.
 • Försöker att hålla ett gemensamt samtal mellan de inblandade där vi dokumenterar vad som hänt och vad vi kommer överens om. Tänk på att ärenden av denna typ kan få civilrättsliga följder.
 • Följer upp efter en tid
 • Vår avsikt är inte att anklaga eller att finna syndabockar utan att lösa situationen.
 • Tar hjälp om vi känner att det behövs. Kan vara bra om en neutral part utifrån blir inkopplad.

Föreningen kan besluta om sanktioner mot den individ som mobbar andra i form av avstängning eller uteslutning från verksamheten. I Craftstaden IBK Oskarshamn är det av allra yttersta vikt att samtliga ledare tar sitt ansvar i dessa allvarliga frågor. I de fall mobbning eller pennalism förekommer och det ignoreras, så är det en sådan grov överträdelse, att Styrelsen kan göra en polisanmälan, Följderna för den individ som utsätts för mobbning kan bli oerhört stora och vi accepterar inte någon form av kränkningar. 

 

ALKOHOL
Craftstaden IBK Oskarshamn tar avstånd från all förekomst av langning eller bruk av alkohol i samband med – eller i anslutning till föreningens verksamhet där minderåriga/ungdomar medverkar. Det ligger på varje ledares ansvar att i samband med matcher, träningar, träningsläger eller cuper där föreningens ungdomar medverkar att aktivt se till att ingen alkohol eller langning av alkohol förekommer. Det åligger också ansvariga ledare att under ovan nämnda arrangemang själva föregå med gott exempel, att inte använda alkohol. Ledare eller andra ansvariga som bryter mot dessa bestämmelser kan komma att få sitt medlemskap prövat och en uteslutning bli aktuell efter prövning inom styrelsen. I de fall langning till minderårig konstateras kommer omedelbart en polisanmälan att göras. Detta gäller även om en förälder konstaterats langa alkohol till minderårig inom föreningen. 

TOBAK
Craftstaden IBK Oskarshamn tar avstånd från all form av tobaksbruk oavsett om det gäller cigaretter, tuggtobak eller snus. Föreningen accepterar inte att ungdomar under 18 år brukar tobak eller snus i samband med de aktiviteter som anordnas i föreningens regi. Craftstaden IBK Oskarshamn kan dock inte förbjuda ledare från att bruka tobaksprodukter. Men föreningen ser gärna att ledarna i så stor utsträckning som möjligt försöker undvika att använda sig av tobaksprodukter i närvaro av våra ungdomar.

DROGER OCH DOPING
Craftstaden IBK Oskarshamn tar kraftigt avstånd från alla former av preparat som kan klassas som droger eller doping. All användning eller langning av förbjudna medel eller prestationshöjande preparat som finns uppsatta på Riks idrotts Förbundets dopinglista leder omedelbart till en polisanmälan. De spelare, ledare, funktionärer eller medlemmar inom Craftstaden IBK Oskarshamn som gör sig skyldiga till överträdelser av dessa bestämmelser kommer utöver polisanmälan, med omedelbar verkan att uteslutas ur föreningen. Craftstaden IBK Oskarshamn har rätt att offentliggöra namn på personer, i de fall det dömts antingen i domstol eller inom idrottsrörelsens bestraffnings system för användande doping eller annan prestationshöjande drog använts inom verksamheten.

 

RESOR
Klubben betalar milersättning när spelare/ledare representerar Craftstaden IBK Oskarshamn vid t ex serieträff o dyl. och då med 15 kr/mil. Detta ska vara förankrat med styrelsen innan resan påbörjas.

 

SKYDDSGLASÖGON
Vi har krav på att alla spelare vars lagtillhörighet är grön, blå och röd serie ska använda skyddsglasögon. Glasögonen ska vara CE godkända för att garantera deras funktion.

 

SPONSORJOBB – INTÄKTER TILL EGNA LAGET
Klubben blir ibland tillfrågad om sponsorarbete. Ungdomslag som blir erbjudna ett jobb från klubben får 50 % av intäkten till laget och 50 % går till klubben. Detta gäller inte för seniorlagen, då de istället har krav på sig att hjälpa till vid olika typer av arrangemang samt sponsoruppdrag.

Lag som vill jobba/sälja något utöver det som klubben bestämt får 70 % av intäkten till laget och 30 % går till klubben. Innan någon försäljning eller aktivitet får göras ska det anmälas och vara godkänt av styrelsen. Laget måste också uppfylla sina försäljningskvoter/åtagande innan detta kan bli aktuellt. Det egna lagarbetet får inte konkurrera med klubbens egna försäljningar eller sponsorer. Jaga sponsring till egna laget är ej tillåtet.

 

 

Uppdaterad: 22 SEP 2021 09:44 Skribent: craftstaden.se

Postadress:
Craftstadens IBK Oskarshamn - Innebandy
Stengatan 21, Stengatan 21
57255 Oskarshamn

Kontakt:
Tel: 0724525748
E-post: kansli@craftstaden.s...

Se all info